Bildiri Çağrısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK); “Birleşmiş Milletler (BM) Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Statüsüne İlişkin Paris Prensipleri” doğrultusunda 6701 sayılı Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir kamu kurumudur. Kurumun temel misyonu, “insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesidir”.

TİHEK, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 16. maddesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta yer alan “ailenin korunması hakkı”nı insan haklarının genelini etkileyen en temel haklardan biri olarak değerlendirmekte ve önemsemektedir.

“Ailenin Korunması”, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta toplum ve devlete bir görev olarak yüklenmiştir. “Ailenin korunması hakkı”, hem birinci kuşak haklardan kişisel hakları ifade eden “negatif statü” hakları, hem ikinci kuşak haklar olarak sosyal ve ekonomik hakları ifade eden “pozitif statü” hakları arasında yer alan bir hak kategorisidir. Kalkınma hakkına etkisi de dikkate alındığında, ailenin, üçüncü kuşak dayanışma hakları arasında da korunan bir hak olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenlerle, ailenin korunması hakkı insan haklarının her boyutunu ilgilendiren vazgeçilmez öneme haiz bir haktır.

Buna karşılık, uygulamada ailenin korunamadığı görülmektedir. Aile içi güç mücadelesi öne çıkmakta; aile bireyleri arasında sevgi, saygı, rol, hak ve görev dengesi bozulmakta;  aile içi şiddet ve istismar yaygınlaşmakta; çocuklar sağlıklı kimlikler oluşturamamakta ve gelecekleri her geçen gün daha çok kararmakta; bireyler aile dışında çözüm yolları aramakta; evlenme oranları azalırken boşanma oranları hızla artmakta; toplumdaki dejenerasyon ve devletlerin aileyi korumak için aldığı yanlış tedbirler veya ihmaller krizi daha da derinleştirmektedir.

Bu nedenlerle TİHEK, akademik yayın ve sempozyum yoluyla ailenin korunması hakkındaki literatüre katkıda bulunmayı, yaşanan sorunlara çözüm aramayı ve bu konuda gündem oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı” konulu bir sempozyum gerçekleştirecektir.

Sempozyumda tebliğ sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini 20 Şubat 2019 tarihine kadar sempozyum@tihek.gov.tr  adresine e-posta aracılığı ile aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak iletmeleri gerekmektedir.

Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri sempozyum kitapçığında yer alacaktır. Belirtilen tarihte tam metinleri teslim edilmeyen tebliğler kabul edilmemiş sayılacak ve sempozyuma dahil edilmeyecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap halinde basılacaktır. Ayrıca, Sempozyumda sunulma imkânı bulunamayan tebliğler hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlamak kaydıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi’nin 2. sayısında yayımlanabilecektir. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyumda sunulan bildirilerdeki görüşler bildiri sunana aittir.

İşlem Sonucu