Bildiri Konu Başlıkları

A. Toplumun Temel Dinamiği Olarak Aile

 • Tarihten Günümüze Kültürlerde Aile Kavramı
 • Ailenin Temel Fonksiyonları
 • Birey Kimliğinin Gelişiminde Ailenin Rolü
 • Toplumun İnşasında Ailenin Rolü
 • İnsan Haklarını Geliştiren Bir Kurum Olarak Aile
 • Aile Kurumu ve Dinler
 • Okullarda Aile Eksenli İnsan Hakları Eğitiminin Gerekliliği
 • Medyanın Evlilik ve Ailenin Korunması Yönünde Teşvik Edilmesine Dair Politikalar Geliştirilmesi
 • Medyanın Ailenin Korunmasındaki Rolü
 • Göç ve Ailenin Korunması
 • Mülteci Aileler

 B. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ailenin Korunması Hakkı

 • BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Aile
 • Sürdürülebilir Kalkınma Aracı ve Hedefi Olarak Sürdürülebilir Aile
 • Evliliği Özendirici ve Aileyi Koruyucu Devlet Politikaları ve Uygulamalar (Ülke Uygulamaları)
 • Sürdürülebilir Aile İçin Yapılması Gerekenler ve Gerekli Kurumlar (Dünya Örnekleri)
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Ailede Yaşlılık
 • Madde Kullanımı, HIV ve AIDS’le Mücadele ve Sağlıklı Bireylerin Yetiştirilmesinde Ailenin Desteklenmesi

C. İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı

 • Ailenin Korunması Hakkının Kapsamı ve Hukuki Boyutları
 • İnsan Hakları Hukukunda Evlenme ve Aile Kurma Hakkı
 • Türk Hukukunda Ailenin Korunması ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • İnsan Hakları Hukukunda Ailenin Korunması ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • Ailede Hak ve Yükümlülükler
 • Ailenin Kurulamamasında veya Çözülmesinde Etkili Olan Hukuki Düzenlemeler
 • İnsan Hakları Hukukunda Çocuk ve Aile
 • Velayet ve Vesayet Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması
 • Uluslararası Velayet/Soybağı Sorunları (Çocuk Kaçakçılığı, Farklı Din Mensubu Ailelere Verilen Evlatlıklar vb. gibi)
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan İnsan Hakları Sorunları ve Bunların Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler (Boşanma Mağduru Çocuklar, Çocuk Haczi, Süresiz Nafaka vs. )
 • İnsan Hakları Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması ve Aile Arabuluculuğu
 • Genç Yaştaki Birlikteliklerden Doğan İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Evliliklerinden Doğan Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

D. Aile Sorunlarının İnsan Haklarına Etkisi

 • Aile İçinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Aile İçi İstismarın Önlenmesi
 • Ailede Şiddet Kültürüne Devletin Müdahalesi
 • Evlilik ve Boşanma İstatistiklerinin Ailenin Korunması Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Boşanmayı Tetikleyen Faktörler ve Ailenin Sürdürülmesi İçin Alınabilecek Tedbirler
 • Psikolojik ve Sosyolojik Açıdan Boşanma ve Çocuk
 • Aile Sorunları ve Suça Sürüklenen/Evden Kaçan Çocuklarla İlişkisi
 • Çeşitli Açılardan Evlenme Yaşı Kaynaklı Sorunlar ve Yaş Temelli Ayrımcılık
 • Pozitif Ayrımcılığın Uygulama Sorunları ve Kontrol Mekanizmaları
 • Dezevantajlı Grupların Aile İçinde Yaşatılması (Yaşlılar, Engelliler Vb.)
 • Devletin Aileye ve Aile Bireylerine Getirebileceği Sorumluluklar
İşlem Sonucu