e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
2024 Yılı İdari Para Cezaları
2024 Yılı İdari Para Cezaları
05.01.2024
A- A+

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 25/6 maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdarî para cezası” başlıklı 17/7 maddesinde ise “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca ise yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun ‘İdari yaptırımlar’ başlıklı 25. maddesinde sayılan idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Paylaş :