İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Birim çalışmalarına ilişkin örnekler:

 

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ & Birleşmiş Milletler-Avrupa Konseyi

 

Türkiye’de Bulunan İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 

TGRT HABER I. İnsan Hakları Sempozyumu Haberi

 

YAŞLI HAKLARI KONFERANSI ve İSTİŞARE KOMİSYONU TOPLANTISI Video Kaydı

 

TİHEK II. Başkanı “İnsan Hakları, Hakların Korunması ve Geliştirilmesi” Konulu Konferans Verdi

 

TİHEK İl İstişare Toplantılarının Üçüncüsünü Sakarya’da Gerçekleştirdi

 

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Münasebetiyle Düzenlenen Programa Katılım sağlandı

 

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Açılış Konuşması

 

 

 

GÖREVLERİMİZ

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun kabul ettiği 1992/54 sayılı Paris Prensiplerine göre, ulusal insan hakları kurumlarının insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması görevlerine sahip olmalıdır. Bunun yanında ulusal insan hakları kurumları hükümete, parlamentoya ve diğer ilgili bütün organlara, bunların talebi üzerine veya kendi inisiyatifleriyle, insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirir, tavsiyelerde bulunur, öneriler ve raporlar sunar; insan haklarının ulusal düzeydeki genel durumu ve daha özel sorunlar üzerine raporlar hazırlar; ulusal düzeyde yürürlükte olan yasaların, mevzuatın ve uygulamaların, insan haklarına ilişkin uluslararası belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmesini ve hayata geçirilmesini teşvik ederler ve sağlarlar; insan hakları eğitimi-öğretimi ve araştırma programlarının geliştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparlar ve bu programların okul, üniversite ve meslek çevrelerinde uygulanmasına katılırlar; insan haklarını bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunu duyarlı hale getirerek ve bütün kitle iletişim araçlarına başvurarak tanıtırlar; ülkede olup biten insan hakları ihlalleri vakalarına hükümetin dikkatini çekerler, bu ihlallerin son bulması için hükümete her türlü girişimi önerirler ve gerektiği takdirde hükümetin tavır ve tepkilerine ilişkin görüş bildirirler.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 6701 sayılı Kanun ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunmak ve geliştirilmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak ile hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini temin etmek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki görevlerimiz:

 • İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.
 • Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak.
 • Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek.
 • İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
 • Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak.
 • İnsan hakları alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.
 • İnsan haklarının korunması kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak.

Paylaş:
İşlem Sonucu