e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Kurumumuz Tarafından Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu Düzenleniyor
Kurumumuz Tarafından Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu Düzenleniyor
19.10.2021
A- A+

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

SEMPOZYUM

‘‘NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇLARI’’

İfade özgürlüğü, demokratik siyasal toplum düzeninin esaslı unsurlarından birisini oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde temel insan haklarından birisi olarak sayılan bu hak, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmeleri ile yasal güvence altına alınmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesi, söz konusu hakkın kamu makamlarının müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın “kanaat, haber ve görüş alma ve verme özgürlüğünü” de kapsadığına vurgu yapmaktadır. İfade özgürlüğü yasayla öngörülen ve demokratik toplumda ulusal güvenlik, kamu düzeni, başkalarının haklarının korunması da dâhil olmak üzere meşru bir amaç ve orantılılık ilkesi doğrultusunda sınırlandırılabilmektedir. Böylelikle bazı ifadeler hakkın koruma alanında değerlendirilirken bazıları bu hakkın koruma alanından yararlanamamaktadır. Örneğin; nefret içeren söylemlerin ayrımcılık yasağını ihlal etmesi ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması durumunda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemektedir.

Nefret söylemi ve nefret suçları, demokratik siyasal toplum düzeninin gereklerinden biri olan eşitlik ilkesine yönelik tehdit oluşturmaktadır. Nefret ve önyargı; kimi zaman kişi veya grupların mensup olduğu “din, ırk, renk ve etnik köken” kimi zaman da “engellilik ve yaşlılık” gibi özellikler temelinde ortaya çıkabilmekte ve hatta günlük hayatta şiddetin farklı türlerine dönüşebilmektedir. Günümüzde nefret, ayrımcılık ve önyargı; başta Müslümanlara yönelik ötekileştirici tutum ve davranışları ifade eden “İslamofobi” ve yabancı ve göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı anlamına gelen “Zenofobi” olmak üzere birçok formda ortaya çıkmaktadır. Bu türden tutum ve davranışlar “nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılıkla mücadele etme” noktasında farkındalık oluşturma gereksinimini ortaya koymaktadır.

“Özgür Birey, Güçlü Toplum” vizyonu doğrultusunda insan haklarının daha etkin biçimde uygulanmasını temin etmek adına 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan ve birçok kamu kurum ve kuruluşuna görev ve sorumluluklar yükleyen İnsan Hakları Eylem Planı’nın hedeflerinden birisi de nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasına ilişkindir. (Hedef 4.4 Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Etkinliğin Artırılması) Bu kapsamda; önyargı ve hoşgörüsüzlüğün temeli olarak nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarının insan hakları bağlamında ele alınması, ifade özgürlüğünün ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde sınırlarının belirlenmesi ile nefret söyleminin medyaya yansımaları ve bu türden nefret söylemleriyle mücadele metodolojilerinin tartışılması amacıyla 27 Ekim 2021 tarihinde Ankara Hakimevi’nde Kurumumuz tarafından “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlenecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum tarihi ve yeri: 27.10.2021/ Ankara Hakimevi (Dikmen)

DÜZENLEME KURULU 

 1. Av. Harun MERTOĞLU - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 2. Mehmet Emin GENÇ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 3. Muhammet Ecevit CARTİ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 4. Ünal SADE - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 5. Av. Zennure BER - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 6. Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ – Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 7. Doç. Dr. Selami TURABİ – Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 8. Dr. Öğr. Üyesi Muhterem DİLBİRLİĞİ – Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 9. Alparslan ÖĞÜT - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı
 10. Hâkim Emre YILDIZ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Birim Koordinatörü
 11. Nesrin ÖZTÜRK - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı
 12. Rabia KELEŞ - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

BİLİM KURULU

 1. Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ - Anayasa Mahkemesi Üyesi
 2. Prof. Dr. Abdurrahman EREN – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ – Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 5. Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 6. Prof. Dr. Feridun YENİSEY - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 7. Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 8. Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 9. Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 10. Prof. Dr. Mahmut KOCA - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 11. Prof. Dr. Nihat BULUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 12. Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 13. Prof. Dr. Yücel ACER - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 14. Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 15. Doç. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 16. Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 17. Doç. Dr. Sefer KALAMAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 18. Doç. Dr. Taylan BARIN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SEMPOZYUM AFİŞİ VE PROGRAM

Afişi görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

Sempozyum programını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

 

İLETİŞİM

Bilgi ve LCV için: 

0 312 422 78 67 

nefretsoylemi@tihek.gov.tr

Paylaş :