e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Basın Açıklaması
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Basın Açıklaması
01.05.2023
A- A+

Tarihte işçi sınıfının vermiş olduğu hak mücadelesinin simgesi olarak 1 Mayıs, emek ve dayanışmanın önemini hatırlamak, işçilerin hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bütün dünyada kutlanmaktadır. Çalışma yaşamında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ekonomik ve sosyal gelişme açısından vazgeçilmezdir. Bu kapsamda işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, istihdamda ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin tesis edilmesine yönelik olarak tüm paydaşların iş birliği içerisinde bulunması önem arz etmektedir.

Kişiler; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş gibi faktörler nedeniyle ayrımcılığa uğrayabilmekte, ayrımcılık hem işe alım sürecinde hem de iş ilişkisinde meydana gelebilmektedir. Bu durum ayrımcılığa uğrayan kişiler üzerinde maddi ve manevi olarak yıkıcı sonuçlar doğurmasının yanı sıra çalışma barışının bozulmasına, istihdam olanaklarının etkin biçimde kullanılamamasına neden olmaktadır. İşçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine riayet edilerek hukuki düzenlemeler yapılması, amaca uygun politika ve uygulamaların yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 111 No’lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi; ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe açısından iş veya meslek edinmede ya da edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı ayrımcılık olarak tanımlamıştır.

Anayasamızın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. ” şeklindeki hüküm ile hem temel çalışma şartlarının hem de hassas grupların özel olarak korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci maddesi ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu’nun “İstihdam ve Serbest Meslek” başlıklı 6’ncı maddesinde istihdamda ayrımcılık yapılamayacağı ve işverenin eşit davranma yükümlülüğü düzenlenmektedir.

TİHEK, istihdamda ayrımcılığın önüne geçebilmek amacıyla çalışmalar yürütmekte, özellikle işe alım sürecinde kişilere cinsiyet, yaş, etnik köken, din ve engellilik gibi temellere dayanılarak ayrımcılık yapılmaması noktasında farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak, çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurumsal faaliyetlerini etkin biçimde icra etmektedir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan TİHEK, istihdamda her türlü ayrımcılığın ve eşitsizliğin son bulduğu, tüm işçilerin eşit haklar temelinde haklarından yararlanabildiği bir dünya temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :