e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
2023 Yılı İdari Para Cezaları
2023 Yılı İdari Para Cezaları
02.01.2023
A- A+

20/4/2016 Tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 25/6 maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

31/3/2005 Tarih ve 25772 (Mükerrer) Sayı Resmi Gazetede yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdarî para cezası” başlıklı 17/7 maddesinde ise “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun ‘İdari yaptırımlar’ başlıklı 25. maddesinde sayılan idari para cezaları 1/1/2023 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Paylaş :