e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması
07.03.2023
A- A+

Kadınların temel hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi, bir insan hakları mücadelesi tarihidir. ‘Kadın hakları savunusu’ olarak ortaya çıkan bu mücadele, daha sonraki yüzyıllarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelesine dönüşmüştür. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etmiştir.

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin tamamı, hak ve özgürlüklerin kullanılmasında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. 1979 tarihli BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nde kadınların, kadın-erkek eşitliğine dayalı olarak medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve/ya kültürel hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran ya da bunu amaçlayan ve cinsiyete dayalı yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlamanın yasaklandığı ifade edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrası herkesin kanun önünde eşit olduğunu güvence altına almaktadır. İlgili maddenin 2’nci fıkrasına göre ise “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3’üncü maddesinde herkesin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit olduğu güvence altına alınmış ve cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi neticesinde; 11 ilimizde büyük can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Depremlerin 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkilediği belirtilmektedir. Depremler gibi afetlerin yıkıcı sonuçları kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar gibi toplumun farklı kesimlerini orantısız biçimde etkilemektedir. Dolayısıyla, afet yönetiminin tüm süreçlerinde kadın ve kız çocukları gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının gözetilmesine gereksinim duyulmaktadır.

Temel misyonu “insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek” olan TİHEK, bu kurumsal misyon çerçevesinde eşit yurttaşlık anlayışı temelinde insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerini etkin biçimde sürdürmektedir. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın son bulduğu; her bireyin haklardan eşit olarak yararlandığı bir dünya temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Paylaş :