Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi Yayın Kuralları

1. 2019 yılından itibaren yayımlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, hakemli dergi olarak yılda iki defa yayımlanır.
2. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
3. Çalışmalar, Dergi’ye Dergipark sistemi üzerinden gönderilir. Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere değerlendirilme aşamasında bulunmamalıdır. Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.
4. Dergide insan haklarıyla ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, çeviri ve inceleme gibi çalışmalara yer verilir. Yazılar, özgün ve insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturacak nitelikte olmalıdır. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınır.
5. Yazılar, akıcı, anlaşılır, dil, yazım ve bilimsel atıf kurallarına uygun olmalıdır.

6. Hakemlik aşamasında yazar isimlerinin belli olmaması için, yazar bilgisi makale içerisinde yer almamalıdır. Hakemlik süreci sonunda yayımlanması uygun görülen makaleler için yazar bilgisi ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 12 punto ve İtalik olarak yazılacaktır.

Yazar adı yanına * işaretiyle dipnot eklenerek çalıştığı kurum, orcid no ve e-posta bilgisine yer verilebilecektir. Birden fazla yazarı bulunan makaleler iletişimi sağlamak için dipnot kısmına [Sorumlu Yazar] şeklinde açıklama eklenecektir.

7. Makale Adı: 13 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Makale adı ortaya yaslı yazılmalı, boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamalıdır.
8. Yazıların ilk sayfasında çalışmanın adı, 150 ilâ 300 kelimeden oluşan özeti ve 5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yer alır.
9. Yazı içerisindeki başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir:

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

     A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

        1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

               a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

                   i. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

10. Makale içinde atıflar metin içi atıf (APA) yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içindeki alıntıların kaynağı parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır. Sayfa altı dipnotları sadece ek açıklamalar için kullanılmalıdır.
11. Metin içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için cümle ya da paragraf bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. Aşağıda farklı örneklere yer verilmiştir.
Tek yazarlı kaynak:
(Altıparmak, 2015: 25).
İki yazarlı kaynak:
(Canatan ve Hıdır, 2007: 99-104).
İkiden fazla yazarlı kaynak:
İkiden fazla yazar varsa, sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi yazılır.
(Durmuş vd., 2016: 45).
Kurumsal yayınlar:
İlk atıf için;
(Milli Kütüphane Yayınları [MKY], 2016: 144)
Sonraki atıflar için (MKY, 2016: 159)
Yazarın aynı yıl yayımlanmış eserleri:
(Yıldırım, 2019a: 44-47).
(Yıldırım, 2019b: 78, 81).
(Yıldırım, 2019c: 109).
Soyadları aynı olan yazarlar:
(C. Aktaş, 2018: 29)
(S. Aktaş, 2019: 49)
Yazarı olmayan kaynak:
Eser Adı uzun ise ilk iki kelimesi alınır.
(İnsan Hakları, 2015: 154).
(Uluslararası Hukuk, 2018: 164).
Yayım tarihi olmayan eser:
Tarih yok (t.y.) kısaltmasıyla belirtilir.

(Öztürk, t.y.:68).
Birden Fazla Kaynağa Atıfta Bulunma:
(Alkaş, 2017: 81; Ceren, 2018: 72; Altan, 2019: 47).
Aynı Yazarın Farklı Tarihli Eserleri:
(Altan, 2019: 47; 2020: 126 ).
Dolaylı Kaynak Gösterme:
(Aktaran: Özdemir, 2018: 124).
12. Makale metninde yer alan tüm kaynaklar “Kaynakça” listesinde bulunmalıdır. Kaynakça, metnin sonunda, yeni bir sayfadan başlamalı ve kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile iki yana yaslı bir şekilde 10 punto ile yazılmalıdır.
Tek yazarlı kitap:
Soyadı, A. (Yıl). Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
Ekşi, N. (2016). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.
Birden çok yazarlı kitap:

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. (Yıl). Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
Canatan, K. , Hıdır, Ö. (2007). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayıncılık.

Tezcan,D.,Erdem M.R., Sancakdar O., Önok R.M. (2016). İnsan Hakları El Kitabı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kitap bölümü:

Soyadı, A. (Yıl). Bölümün başlığı, Editörün A. Soyadı içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
Watson, J.(1998). Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Dergi makalesi:

Soyadı, A. (Yıl). Makale başlığı, Dergi adı (İtalik), Cilt(Sayı), sayfa.
Çağlar, S. (2012). Engellilerin Erişebilirlik Hakkı ve Türkiye’de Erişebilirlikleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598.

Çeviri Makale:
Sözer, A. (2019). “İnsan Hakları ve Din Özgürlüğü” (Çev. Hasan Tan). TİHEK Dergisi. Ankara: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2(3), 104.
Web kaynakları:
Soyadı, A. (Yıl). Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.
Karan, U. (2015). Bireysel Başvuru Kararlarında Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi, 5 Aralık 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi: http://www.anayasa.gov.tr/fi les/pdf/anayasa_yargisi/2015/8.pdf adresinden alındı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 5 Aralık 2020 tarihinde TBMM: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/ pdf01/203-208.pdf adresinden alındı.
Çeviri Kitaplar:
Soyadı, A. (Yıl). Başlık (İtalik), (Çev. Ad Soyad). Şehir: Yayınevi.
Freeman, M. (2008). İnsan Hakları Disiplinlerarası Yaklaşım, (Çev. A. Erkan Koca-Asena Topçubaşı). Ankara: Birleşik Yayınları.
Kurumsal yayınlar:
Yargıtay Başkanlığı. (2018). Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları. Ankara: Yargıtay Başkanlığı.
Yazarı olmayan kaynak:
The 2009 NEA almanac of higher education. (2012). Washington DC: National Education Association.
TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.
13. Yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi Yayın Kuralları’na uygun değilse reddedilir. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve/veya uygunsuzluklar içeren eserler de yayından çıkarılır.
14. Yazarların; güncel unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini yayınlanmasını istedikleri yazıyla birlikte makale@tihek.gov.tr e-posta adresine göndermeleri zorunludur.
15. Yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda yazarlara bilgi verilmez. Hakem tarafından yazının yayımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara bildirilir. Hakem raporu düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir ve yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonra yayımlanabileceği bildirilir. Bu süreç hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.
16. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yayımlanması kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkına sahip olur. Yazarlar telif devri ve yasal sorumluluğu içeren “Eser Beyan Formu”nu imzalayarak kuruma ulaştırmak zorundadır (Taranmış hali e-posta ile gönderilebilir). Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu görüşlere ilişkin sorumluluk yazara aittir.
17. Yazıları yayınlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde telif ücreti ödenir.
18. Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.


Paylaş
İşlem Sonucu