e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs) Basın Açıklaması
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)  Basın Açıklaması
10.05.2023
A- A+

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin biçimde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan engelli bireyler, dünya nüfusunun %15’ini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun ise %12,29’u engellidir.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak Türkiye, son yıllarda engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi adına birçok norm ve mekanizmayı hayata geçirmiştir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e taraf olunmuş; ulusal düzeyde anayasa ve kanunlar başta olmak üzere konuyla ilgili birçok düzenleme kabul ya da revize edilmiştir. 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin topluma diğer bireylerle tam ve eşit katılımını amaçlamakta ve eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, sosyal güvenlik ve bakım ile erişilebilirlik alanlarında düzenlemeler içermektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde engelli bireylerin temel sorun alanları; sağlık, eğitim, istihdam, ulaşıma erişim, özellikle kadın engelli bireylerin maruz kaldıkları kesişimsel ayrımcılıklar ve eşitsizlikler olarak ifade edilmiştir. Kamu hizmetleri ile kaynak ve fırsatlara erişimde ayrımcılık, erişilebilirliğin sağlanamadığı bina ve alanlar, ayrımcı dil ve söylem de engelli bireyler için sorun alanları arasında yer almaya devam etmektedir. Bu kapsamda eşitlikçi toplum yapısının tesis edilebilmesi noktasında engelli bireylerin haklarını tam ve diğer bireylerle eşit biçimde kullanabilmesi ve engelli bireylere yönelik ayrımcılığın önlenmesinin kritik önemi haizdir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin etkin biçimde güvence altına alındığı, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katıldığı bir dünya temennisiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Paylaş :