e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu
İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu
29.11.2022
A- A+

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA HAKKI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CLIMATE CHANGE AND THE RIGHT TO FOOD IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS)

Sempozyum Programı

İklim değişikliği konusunun, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanılan küresel kriz sonucunda devletlerin ekonomilerini toparlamak maksadıyla hızlı bir şekilde sanayileşmeye geçtiği dönem ile gündeme geldiği kabul edilmektedir. Uluslararası camiada bu anlamda atılan ilk adım 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’dır. Bu konferans sonucunda Stockholm Bildirgesi açıklanmış ve konu dâhilinde çalışmalar hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda ivme kazanmıştır. Bu kapsamdaki en önemli düzenlemelerden biri 1992 yılında kabul edilen ve 21 Mart 1994’ te yürürlüğe giren 194 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir. Sözleşme ile iklim değişikliğinin tanımı “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişliklerine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak yapılmıştır. Türkiye açısından konu dâhilinde güncel gelişmelerden biri 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak iç hukuka dâhil edilmesidir. Anlaşma temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne dayanmaktadır ve Kyoto Protokolü’nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Taraf olunan bu norm ile Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli yükümlülükler üstlenmiş durumdadır.

İklim değişikliğinin gözlemlenebilir başlıca etkisi olan öngörülemez hava şartları ve sıcaklık artışlarının sonuçları arasında tarımsal üretime bağlı verimlilik düşüşü yer almaktadır. Birleşmiş Milletler 2015 Milenyum Hedefleri içinde yer alan küresel yoksulluğun ve açlığın azaltılması hedeflerine karşılık, yapılan araştırmalar 2021 yılında küresel nüfusun yaklaşık %30’nun yeterli beslenme hakkından mahrum kaldığını ortaya koymaktadır. Artan gıda talebi, tarımsal verimlilikte iklim şartlarına bağlı olarak yaşanan azalma ve gıdanın küresel olarak eşit olmayan bölüşümü her yıl giderek artan sayıda insanın yeterli beslenme hakkından mahrum kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışının korunabilmesi konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 11’inci maddesi ile Taraf Devletler, herkese açlıktan korunma hakkını tanımayı ve bu kapsamda da gerek uluslararası iş birliği yoluyla gerek teknik ve bilimsel bilgiden yararlanarak beslenme ve açlığı önleme anlamında ilgili önlemleri alma taahhüdünde bulunmuştur. Bununla birlikte, özellikle kriz anlarında ortaya çıkan bazı durumlarda gıdaya erişim noktasında yaşanan sorunlar, bu yükümlülüklerin her hal ve şartta korunmasının önemini tekrar hatırlatmıştır. Gerçekleşen çatışma hali nedeniyle önemli tahıl ülkelerinden olan Ukrayna’nın tahıl stoku dağıtımında problemlerle karşılaşılmış, insanların ve hayvanların temel besin maddelerinden olan tahıla ulaşma noktasında dünya ölçeğinde bir kriz yaşanmıştır.

Çatışmalar, iklim değişikliği, gıda arz ve talebindeki dengesizlik gölgesinde yaşanan gelişmeler başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere dünya nüfusunun önemli bir kısmını her gün artan biçimde açlık tehlikesiyle yüz yüze getirmektedir. Teknolojik gelişmelerin tarımsal verimliliğe etkisinin yetersiz kaldığı, eşitsiz bölüşüm ilişkilerinin derinleştirdiği bu tablo, su ve gıdaya ulaşmak amacıyla yoğun göç hareketlerinin ve siyasi istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin sonuçları tüm insanlığı ve buna paralel olarak tüm insan haklarını etkilemektedir.

Açıklanan bu gerekçeler ışığında son dönemin güncel konularından olan iklim değişikliğini ve gıda hakkını insan hakları perspektifinden irdelemek, konuya dair toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlarıyla gerçekleştirilmesi planlanan İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu’na ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

 

Yer: Ankara

Tarih: 07 Aralık 2022-Çarşamba

 

Location: Ankara

Date: December 7, 2022-Wednesday

 

Sempozyum Takvimi

 

Tebliğ Özetlerinin Sunulması için Son Tarih: 30 Eylül 2022-Cuma

 

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı: 14 Ekim 2022-Cuma

 

Tam Metinlerin Sunulması için Son Tarih: 25 Kasım 2022-Cuma

 

Symposium Calendar

 

Deadline for Submission of Abstracts: September 30, 2022-Friday

 

Announcement of Accepted Abstracts: October 14, 2022-Friday

 

Deadline for Submission of Full Texts:  November 25, 2022-Friday

 

** Tebliğ özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.

** Abstract should not exceed more than 400 words.

** Tam metinler 3.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmayacak şekilde sunulmalıdır.

**Full texts should not be less than 3.000 words and not more than 10.000 words.

** Tam metinlerin TİHEK Akademik Dergi yazım kurallarına göre yazılması gerekmektedir. (https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari/)

** Full texts should be written according to TIHEK Academic Journal writing rules. (https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari/)

** Tebliğ özetleri ve tam metinler "sempozyum@tihek.gov.tr" adresine gönderilmelidir.

** Abstracts and full texts must be sent to "sempozyum@tihek.gov.tr" e-mail adress.

 

DÜZENLEME KURULU/ ORGANIZATION COMMITTEE

 

Av. Harun MERTOĞLU – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Saffet BALIN - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Ünal SADE – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI – Ankara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin ALGAN – Ankara Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU – Kırıkkale Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY – Hacettepe Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Mehmet Aktaş - İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Koordinatör

Beste YÜCE - İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

Pınar KAÇAN – İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

Sevde ŞENGÜL- Ulusal Önleme Mekanizması / İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı 

Pelin BABAOĞLU – İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Öğretim Görevlisi

 

BİLİM KURULU/SCIENTIFIC COMMITTEE

 

Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI-Ankara Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Mithat GÜNEŞ-Kırklareli Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Ayşenur TÜTÜNCÜ-İstanbul Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Emine Feryal TURAN-Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK- Dicle Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ- Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ-Erciyes Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Müslim AKINCI-Kocaeli Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin ALGAN- Ankara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Semra CERİT MAZLUM-Marmara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN-Dokuz Eylül Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Seda YURTCANLI DUYMAZ-İstanbul Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

İletişim bilgileri/ Contact Information

Beste YÜCE  0312 422 7927

Pınar KAÇAN  0312 422 7856

Pelin BABAOĞLU  0312 422 7854

* Kurumumuz Sempozyum şartlarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 

Paylaş :