İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu

01.08.2022

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA HAKKI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CLIMATE CHANGE AND THE RIGHT TO FOOD IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS)

İklim değişikliği konusunun, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanılan küresel kriz sonucunda devletlerin ekonomilerini toparlamak maksadıyla hızlı bir şekilde sanayileşmeye geçtiği dönem ile gündeme geldiği kabul edilmektedir. Uluslararası camiada bu anlamda atılan ilk adım 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’dır. Bu konferans sonucunda Stockholm Bildirgesi açıklanmış ve konu dâhilinde çalışmalar hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda ivme kazanmıştır. Bu kapsamdaki en önemli düzenlemelerden biri 1992 yılında kabul edilen ve 21 Mart 1994’ te yürürlüğe giren 194 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir. Sözleşme ile iklim değişikliğinin tanımı “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişliklerine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak yapılmıştır. Türkiye açısından konu dâhilinde güncel gelişmelerden biri 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak iç hukuka dâhil edilmesidir. Anlaşma temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne dayanmaktadır ve Kyoto Protokolü’nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Taraf olunan bu norm ile Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli yükümlülükler üstlenmiş durumdadır.

İklim değişikliğinin gözlemlenebilir başlıca etkisi olan öngörülemez hava şartları ve sıcaklık artışlarının sonuçları arasında tarımsal üretime bağlı verimlilik düşüşü yer almaktadır. Birleşmiş Milletler 2015 Milenyum Hedefleri içinde yer alan küresel yoksulluğun ve açlığın azaltılması hedeflerine karşılık, yapılan araştırmalar 2021 yılında küresel nüfusun yaklaşık %30’nun yeterli beslenme hakkından mahrum kaldığını ortaya koymaktadır. Artan gıda talebi, tarımsal verimlilikte iklim şartlarına bağlı olarak yaşanan azalma ve gıdanın küresel olarak eşit olmayan bölüşümü her yıl giderek artan sayıda insanın yeterli beslenme hakkından mahrum kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışının korunabilmesi konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 11’inci maddesi ile Taraf Devletler, herkese açlıktan korunma hakkını tanımayı ve bu kapsamda da gerek uluslararası iş birliği yoluyla gerek teknik ve bilimsel bilgiden yararlanarak beslenme ve açlığı önleme anlamında ilgili önlemleri alma taahhüdünde bulunmuştur. Bununla birlikte, özellikle kriz anlarında ortaya çıkan bazı durumlarda gıdaya erişim noktasında yaşanan sorunlar, bu yükümlülüklerin her hal ve şartta korunmasının önemini tekrar hatırlatmıştır. Gerçekleşen çatışma hali nedeniyle önemli tahıl ülkelerinden olan Ukrayna’nın tahıl stoku dağıtımında problemlerle karşılaşılmış, insanların ve hayvanların temel besin maddelerinden olan tahıla ulaşma noktasında dünya ölçeğinde bir kriz yaşanmıştır.

Çatışmalar, iklim değişikliği, gıda arz ve talebindeki dengesizlik gölgesinde yaşanan gelişmeler başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere dünya nüfusunun önemli bir kısmını her gün artan biçimde açlık tehlikesiyle yüz yüze getirmektedir. Teknolojik gelişmelerin tarımsal verimliliğe etkisinin yetersiz kaldığı, eşitsiz bölüşüm ilişkilerinin derinleştirdiği bu tablo, su ve gıdaya ulaşmak amacıyla yoğun göç hareketlerinin ve siyasi istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin sonuçları tüm insanlığı ve buna paralel olarak tüm insan haklarını etkilemektedir.

Açıklanan bu gerekçeler ışığında son dönemin güncel konularından olan iklim değişikliğini ve gıda hakkını insan hakları perspektifinden irdelemek, konuya dair toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlarıyla gerçekleştirilmesi planlanan İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu’na ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

 

** Tebliğ özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.

** Abstract should not exceed more than 400 words.

** Tam metinler 3.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmayacak şekilde sunulmalıdır.

**Full texts should not be less than 3.000 words and not more than 10.000 words.

** Tebliğ özetleri ve tam metinler "sempozyum@tihek.gov.tr" adresine gönderilmelidir.

** Abstracts and full texts must be sent to "sempozyum@tihek.gov.tr" e-mail adress.

 

İletişim bilgileri/ Contact Information

Beste YÜCE  0312 422 7927

Pınar KAÇAN  0312 422 7856

Pelin BABAOĞLU  0312 422 7854

* Kurumumuz Sempozyum şartlarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 


Paylaş
İşlem Sonucu