e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

"İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu" Gerçekleştirilecek
12.02.2022
A- A+

Sempozyum Tarihi: 02 Mart 2022

Yer: Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu

Toplumların birçoğunda cezaevleri yüzyıllardır bir “cezalandırma sistemi” olarak var olmuştur. Tarihsel süreçte kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakılması, alıkonulma sistemleri, suç ve cezadan beklenen amaç gibi konuların tartışılması sonucunda günümüzde ortaya çıkan modern yaklaşıma göre cezaevleri, hem önleyici hem de tedavi edici bir misyon üstlenmektedir. Ancak bu sayede cezaevleri, özgürlüğünden mahrum bırakılan bireyler için bir ceza metodu olmasının yanı sıra kişinin yeniden suç işlemesinin önüne geçerek toplumsal hayata hazırlanacağı ve kanuni bir yaşam sürmeyi öğrenebileceği bir “iyileştirme ve rehabilitasyon merkezi” olarak işlev üstlenebilir. Bu düşünceden hareketle alıkonulan tüm kişilerin alıkonulmanın getirdiği mahrumiyetler dışındaki tüm hak ve hürriyetlere diğer bireyler gibi sahip olması ve bu hakların kullanımında herhangi bir engelle karşılaşmamaları veya bu engellerin ceza infaz kurumları aracılığıyla kaldırılması beklenmektedir.  

“Özgür Birey, Güçlü Toplum” vizyonu doğrultusunda 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan ve birçok kamu kurum ve kuruluşuna görev ve sorumluluklar yükleyen İnsan Hakları Eylem Planında ceza infaz kurumlarında insan hakları denetimlerinin etkinliğinin arttırılması güçlü bir koruma sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Ceza adaleti sisteminin son aşamasını içeren infaz sisteminde, infaz işlem ve uygulamalarının insan hakları kurumlarının gözlem ve denetimine etkili bir şekilde açılması büyük önem taşımaktadır.

Alıkonulan kişilerin insan haklarının tam manasıyla korunması ve geliştirilmesi ancak mümkün olan en geniş aktörler yelpazesinin konuya müdahil olması ile gerçekleştirilebilecektir. Yasama, yürütme, yargı, ulusal insan hakları kurumları, ulusal önleme mekanizmaları, sivil toplum, sivil izleme kurulları ve uluslararası örgütler bu amacın gerçekleştirilmesinde önemli görev ortaklarıdır. Ceza infaz kurumlarına ziyaret düzenleyen ve mevcut şartları iyileştirme yönünde görev üstlenen bu kurumların işbirliği ve diyalog sürecinin artırılması gerçekleştirilecek sempozyumun merkezinde yer almaktadır.

Düzenlenen bu sempozyumla ceza adaletinin tesisine katkı sunulması, ceza infaz kurumlarının izlenmesi ile takibinin uluslararası standartlarda daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bu kurumlara ziyaretler düzenleyen heyetlerin işbirliğinin artırılması ve İnsan Hakları Eylem Planı bağlamında öngörülen hedeflere erişimde temel bir veri seti hazırlanarak alan yazıma kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası standartların buluşturulması, insan hakları bakış açısı ve ceza adaleti sistemine uygun bir şekilde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi, izleme mekanizmalarının rolleri, kamusal olsun veya olmasın ceza infaz kurumlarına ziyaret düzenleyen heyetlerin işbirliğine yönelik alternatif çözüm önerileri sempozyumun muhtemel çıktıları olacaktır. 

DÜZENLEME KURULU

Yılmaz BÖLÜKBAŞI – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı
Mehmet Alp DİDİNMEZ – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ulusal Önleme Mekanizması Birimi Koordinatörü
Dr. Ertuğrul YAZAR – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı
Merve SOYLU ÇAKI – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Hâkim
Şeyma GÜNDÜR – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sosyal Hizmet Uzmanı

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Feridun YENİSEY - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Haydar Burak GEMALMAZ – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nihat BULUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ - Anayasa Mahkemesi Üyesi
Prof. Dr. Yücel ACER - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Taylan BARIN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı bilgi için: sempozyum@tihek.gov.tr

Sempozyum, Youtube üzerinden canlı yayınlanacaktır. 

NOT: COVID-19 tedbirleri kapsamında sempozyuma sınırlı sayıda kişi davet edilmiş olup dışarıdan katılım olmayacaktır. Sempozyum, Youtube üzerinden canlı yayınlanacaktır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, COVID-19 pandemisinin seyrine bağlı olarak Sempozyumun takvimi ve icrasına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız...

 

 
Paylaş :