e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'ın Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'ın Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
03.10.2022
A- A+

İnsan hakları, insanların daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi ile din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet gibi kimliğimizi oluşturan özelliklerden dolayı ayrıma tabi tutulmaksızın herkes için onurlu bir hayatı güvence altına alma misyonunu yüklenmektedir. Bu misyon gereği, insanların her hal ve şartta sahip olması gereken asgari değerler dokunulmaz, devredilmez ve evrensel bir niteliğe sahiptir.

 Kurumsallaşma ve normlaşma konusunda pozitif bir ivme yakalayan insan hakları serüveninin bu ivmesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yeri büyüktür. Bu belge “insan haklarının anayasası” olarak kabul edilmektedir. Bu vesile ile, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan etmesine atfen her yıl 10 Aralık günü “Dünya İnsan Hakları Günü”, 10 Aralık haftası “Dünya İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum ve başkaca herhangi bir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürmektedir. Bu beyannamenin kabulünün 71. yılını kutladığımız bugün, insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri konumundayız. Yine ülkemiz dünyada en fazla sayıda mülteci barındıran ülke konumundadır. Tarihsel olarak bakıldığında da farklı kültürlere, dinlere, inanışlara kucak açan ülkemiz dünya barışına önemli katkılar sağlamış olup kadim medeniyetimizde var olan evrensel nitelikli değerlerimizi insanlığa kazandırarak insan hakları konusundaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuştur. Zira bizim medeniyetimize göre insan, haklarıyla insandır. Yunus Emre’nin “Yaradılanı sev Yaradandan ötürü” sözü bizim düsturumuzdur. Şeyh Edebali’ nin Osmangazi’ye söylediği gibi “Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” bize miras kalmış en büyük insan hakları ilkelerindendir.

Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün dünya barışı için bir fırsat olarak görülmesini temenni ediyor, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı daha adil, daha müreffeh, daha huzurlu bir dünya dileğiyle tüm insanlık ailesinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

Paylaş :