e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Başkanı Türkiye'deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi'nin Açılış Konferansına Katıldı
TİHEK Başkanı Türkiye'deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi'nin Açılış Konferansına Katıldı
07.11.2019
A- A+

Avrupa Konseyi tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde yürütülecek olan “Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi’nin açılış konferansı 7 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan da katıldı.

 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Hakkında

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları, 21/06/2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4681 sayılı Kanun ile kurulmuş olup ceza infaz kurumlarının tamamen bağımsız kurullar tarafından denetlenmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 4681 sayılı Kanun, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kurulmasına, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Buna göre; İzleme kurulları, ilgili olduğu infaz kurumunu en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilmektedir. Adalet Bakanlığı izleme kurullarının raporlarında belirtilen tavsiyeleri karşılamak üzere gerekli tedbirleri almakta, yıl sonunda önceki yıla ilişkin tavsiyelerden hangilerinin karşılandığı, hangilerinin karşılanamadığı konularında bir rapor yayımlayarak ilgili makamlara göndermekte ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

 

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Arttırılması Projesi 

Proje, sivil izleme kurullarının bağımsızlığını ve etkililiğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir eğitimin sağlanması ve iç koordinasyon yoluyla cezaevi izleme konusunda tarafsızlığı ve şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda Proje, 4 bileşenden oluşmaktadır:

  1. Uygulanabilir yasal ve düzenleyici çerçevenin uluslararası standartlar doğrultusunda gözden geçirilerek sivil izleme kurullarının bağımsızlığının güçlendirilmesi
  2. İzleme standartlarının ve çalışma metodolojisi ve araçlarının geliştirilmesi yoluyla sivil izleme kurullarının etkililiğinin artırılması
  3. Sivil izleme kurulu üyeleri için sürdürülebilir eğitimin sağlanması
  4. Sivil izleme kurullarının iç koordinasyonunun ve diğer dış izleme mekanizmaları ile iletişiminin artırılması

36 ay sürecek olan Proje, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının bağımsızlığını ve etkililiğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir eğitimin sağlanmasını ve iç koordinasyon yoluyla cezaevi izleme konusunda tarafsızlığı ve şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır. Toplam 1,600,000 Avro bütçeyle İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu (HRTF- Almanya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç) ve Kanada tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

İlk Yürütme Kurulu toplantısı

Projenin açılış konferansını ardından projede şu ana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin taraflara aktarılması, bundan sonraki süreçte 6 aylık faaliyet planlarının gözden geçirilmesi ve faaliyet başlıklarının gündeme getirilmesi amaçlarıyla, CTE Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ’nin başkanlığında Donör ülke temsilcileri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzmanları, Adalet Bakanlığının ilgili birimleri, Avrupa Konseyi yetkilileri, sivil izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, ve Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcilerinin katılımı ile projenin ilk Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

 
Paylaş :