e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumunun İlk Bağlı Bürosu Gaziantep'te Kuruluyor
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumunun İlk Bağlı Bürosu Gaziantep'te Kuruluyor
07.03.2023
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Gaziantep ilinde bağlı Bürosu’nun kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı 6903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 6701 sayılı Kanun ile “insan onurunu temel alarak insan haklarını korumak ve geliştirilmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak ile hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini temin etmek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek” amacıyla kurulmuştur.

Kurumumuz 10 Ekim 2022 tarihinde Ulusal İnsan Hakları Küresel Ağı (GANHRI) Akreditasyon Alt Komitesi tarafından B statüsünde akredite edilmiştir. Akreditasyon sürecinde ilgili uluslararası paydaşlarla yapılan görüşmelerde Kurumumuzun erişilebilirliğinin güçlendirilmesi konusunda gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi hususu sıklıkla gündeme getirilmiştir.

Nitekim İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Kurulan Ulusal Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris Prensipleri, 1993) bağlamında “Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının işlevlerini yerine getirmede yardımcı olması amacıyla yerel veya bölgesel ofisler kurması” hususu açık biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca GANHRI Akreditasyon Alt Komitesi Genel Yorumları 1.10 Yeterli Bütçe başlığı altında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının “Halka erişilebilirliği hususu düzenlenmiştir. Buna göre, Dezavantajlı bireylerin büyük bir kısmı coğrafi olarak ulusal insan hakları kurumlarının bulunduğu büyük şehirlerden uzakta olacağı için kuruma bağlı bürolar kurulması kurumun erişilebilirliğini artırmakta, coğrafi erişimi kolaylaştırmakta ve başvuruları ülkenin her yerinden daha etkili biçimde almaya olanak sağlamaktadır.

Büro ihdas edilmesi hususu ayrıca Asya Pasifik Ulusal İnsan Hakları Kurumları Forumu (APF) ve Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Bölge Ofisi (UNDP IRH) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) iş birliğinde bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan TİHEK’in Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Raporu’nun “Erişilebilirlik” başlığı altında yer alan tavsiyelerde “İllerdeki faaliyetler zaman içerisinde geliştirilmeli ve İstanbul’dan başlayarak büyük şehir merkezlerine TİHEK ofisleri açılmalıdır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 14. maddesinin 5. fıkrasında  “Gerek görülmesi hâlinde, Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla Kuruma bağlı bürolar kurulabilir.” hükmü bulunmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nde “Başvurunun yapılacağı yerler” başlıklı 34. maddesinde  “Başvuru dilekçeleri Kuruma veya Kurumun gerekli gördüğü yerlerde açtığı bürolara elden verilebileceği gibi posta, elektronik posta veya faks yoluyla da gönderilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kurumumuzun görev alanına giren konularda gerekli izleme ve raporlama çalışmalarının yapılabilmesi için erişim noktası oluşturulması amacıyla Gaziantep ilinde büro kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve buna ilişkin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından 29/12/2022 tarihli ve 193 sayılı toplantıda 2022/944 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yazılan 24/02/2023 tarihli “Gaziantep’te Kurumumuza Bağlı Büro Açılması” konulu yazımız neticelenmiş ve ilk bağlı büromuzun Gaziantep ilimizde kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun ilk bağlı bürosunun Gaziantep’te kurulması, ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarımızın da Kurumumuza erişimini artıracak, Kurumumuzun görev alanına giren konularda gerekli izleme ve raporlama çalışması yapılmasını kolaylaştıracaktır.

 

Paylaş :