e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Yerel Bir Radyo Programında Sarf Edilen Ayrımcı İfadeler Hakkında
Yerel Bir Radyo Programında Sarf Edilen Ayrımcı İfadeler Hakkında
07.08.2021
A- A+

Ege’de Son Ses isimli yerel bir radyo programında sunucu tarafından “Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan... Sakallı sakallı leş gibi Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?" ifadeleri kullanılmıştır. İnsanların ırk, etnik köken ve cinsiyet temelleri üzerinden ayrıma tabi tutulması ulusal mevzuatımızda Anayasamızın 10’uncu maddesi ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca yasaklanmıştır.

Benzer biçimde kişilerin milliyet, etnik köken, ırk, renk ve cinsiyetleri nedeniyle ayrıştırılmaları Türkiye’nin de taraf olduğu “Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”; “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”; “Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 2000/43/AT sayılı Avrupa Konsey Direktifi” başta olmak üzere uluslararası insan hakları metinleri ile evrensel insan hakları ilke ve düşüncesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bununla birlikte birtakım mücbir sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalan sığınmacı ve mültecileri etnik köken ve cinsiyet temeline göre ayrıştırmak ve kadınları cinsiyet temelinde metalaştırmak insan onuruna aykırılık teşkil etmektedir.

Toplumsal barışı bozan, kişileri etnik köken ve cinsiyet temelinde ayrıştıran ve onlara farklı muamelede bulunulabileceğine yönelik nefret söylemi içeren beyanlar Anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmaktadır. Söz konusu ifadeler insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi misyonu olan Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 
Paylaş :