2022 Yılı İdari Para Cezaları

06.01.2021

20/4/2016 Tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 25/6 maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

31/3/2005 Tarih ve 25772 (Mükerrer) Sayı Resmi Gazetede yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdarî para cezası” başlıklı 17/7 maddesinde ise “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun ‘İdari yaptırımlar’ başlıklı 25. maddesinde sayılan idari para cezalarına uygulanmış hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Paylaş
İşlem Sonucu