e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Başörtülü Kişilerin Restorana Alınmadığı İddiaları Hakkında Basın Açıklaması
Başörtülü Kişilerin Restorana Alınmadığı İddiaları Hakkında Basın Açıklaması
04.03.2022
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu medyada paylaşılan iki kişinin restorana başörtüsünden dolayı alınmadığı iddialarına ilişkin haberleri yakından takip etmektedir.

Temel insan hakları ilkelerinden biri olan “eşitlik ilkesi ve ayrımcılığa maruz bırakılmama”, Anayasamızın 10’uncu maddesi ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda güvence altına alınmaktadır. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ‘‘Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek’’ Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca ‘‘Kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması’’ yasaklanmış olup söz konusu kişilerin makul gerekçe olmaksızın hizmetlerin sunumu aşamasında ayrımcı bir muameleye tabi tutulması, evrensel insan hakları ilkeleri ile ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık yasağını ihlal eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kurumun resen inceleme ve idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından yukarıda bahsi geçen iddialar hakkında resen inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
Paylaş :